Algemene voorwaarden

Met de opgave van uw bestelling gaat u akkoord met de navolgende algemene voorwaarden.


1. Algemeen

De navolgende voorwaarden gelden voor alle contracten, leveringen en overige prestaties. Afwijkende voorschriften van de contractpartner sluiten wij hiermede uitdrukkelijk uit. Alle nevenafspraken behoeven een schriftelijke bevestiging onzerzijds.


2. Retourrecht

Alle in de Mooi Wark webshop bestelde artikelen kunt u binnen 14 dagen na ontvangst met opgave van redenen retour zenden naar het onderstaande adres. U dient hierbij zelf zorg te dragen voor voldoende frankering.


3. Bestelling

Het in de webshop aangeboden productassortiment is een uitnodiging voor de klanten om aan de Mooi Wark webshop een aanbod voor de koop te doen tegen de in de webshop opgegeven condities. Alle opgegeven prijzen zijn Eurobedragen en zijn inclusief de wettelijke BTW. De acceptatie van het aanbod van de klant vindt plaats met de verzending van de goederen. De Mooi Wak webshop behoudt zich in het bijzonder het recht voor het aanbod niet te accepteren, als een artikel niet beschikbaar is of als u onterecht rekeningen van vorige leveringen niet betaald of teruggeroepen heeft. Kan de Mooi Wark webshop een bestelling niet uitvoeren, dan informeert de Mooi Wark webshop u zo spoedig mogelijk hierover. Bestellingen worden alleen geaccepteerd in voor het huishouden gebruikelijke hoeveelheden.


4. Levering en verzendkosten

De levertijd bedraagt in de regel 2 tot 3 werkdagen na ontvangst van het verschuldigde bedrag (of anders aangegeven). Indien geleverde artikelen zichtbare materiaal- of fabricagefouten vertonen, waartoe ook transportschaden behoren, dan dient u dergelijke fouten direct bij ons te reclameren. Het achterwege laten van deze reclamatie heeft uiteraard geen consequenties voor uw wettelijke aanspraken.


5. Betaling

De klant dient de waarde van de bestelling vooruit over te boeken op de bankrekening van de Mooi Wark webshop. Pas wanneer de betaling door de Mooi Wark webshop is ontvangen zal worden overgegaan tot verzending van de bestelling.


6. Wettelijke instructies inzake herroeping en retourzending


Recht van retour: U kunt de goederen met opgave van redenen binnen twee weken terug geven door de goederen retour te zenden. De termijn begint ten vroegste met de ontvangst van de goederen en deze instructie. Voor de inachtneming van de termijn volstaat de tijdige verzending van de goederen. In ieder geval geschiedt de retourzending op uw kosten en uw risico. De retourzending dient te geschieden naar:


Mooi Wark webshop

Mr. Harm Smeengestraat 15

7963 BM Ruinen

Nederland


Gevolgen van retourzending

In geval van een geldige retourzending moeten de door beide partijen ontvangen prestaties terugverleend worden en eventueel vruchtgebruik (bijv. voordelen door het gebruik) teruggegeven worden. Bij een verslechtering van de goederen kan de Moi Wark webshop schadevergoeding verlangen. Dit geldt niet als de verslechtering van de goederen uitsluitend te wijten is aan het uitproberen – zoals dit ongeveer in de winkel mogelijk was geweest. Voor het overige kunt u de plicht tot schadevergoeding voorkomen door de goederen niet als een eigenaar in gebruik te nemen en alles na te laten dat de waarde kan beïnvloeden.

Einde van de instructies inzake herroeping en retourzending


7. Gegevensbeveiliging & crediteurenbescherming

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften worden alle persoonsbetrokken gegevens in principe vertrouwelijk behandeld en hun beschermende belangen streng in acht genomen. De voor de afhandeling van de zaak noodzakelijke gegevens worden opgeslagen en in het kader van de afwikkeling van de bestelling en niet doorgegeven aan derden.


Buiten de bovengenoemde doelen kunnen wij uw gegevens ook voor marketingdoeleinden gebruiken. U dient hier echter vooraf altijd zelf toestemming voor te geven.


8. Overig

Op alle contracten en afspraken tussen de klant en de Mooi Wark webshop is het Nederlands rechtsysteem van toepassing.